Všeobecné obchodní podmínky

UNIVERSAL OCEL spol. s r.o.
Všeobecné dodací a platební podmínky při obchodování s válcovanou ocelí

 


 

 I. Uzavření smlouvy

 1. Tyto všeobecné dodací a platební podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro všechny současně a také budoucí kupní smlouvy a přiměřeně i pro jiné smlouvy a výkony včetně poradenské a informační činnosti, nebudou-li písemně změněny. Vyjde-li v budoucnu najevo rozumná potřeba změny těchto podmínek, platí za sjednané, že UNIVERSAL OCEL spol. s r.o., IČ: 63994526, se sídlem Praha 5, Holečkova 3149/25a, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39336 (dále jen „prodávající“) může tyto podmínky změnit. O takové změně vyrozumí prodávající kupujícího zasláním nového znění podmínek nebo odkazem na internetové stránky, na kterých změněné znění podmínek uveřejní. Pokud kupující změnu podmínek odmítne, platí mezi stranami nadále původní znění těchto podmínek.
 2. Nabídky prodávajícího nejsou závazné. Kupní smlouva a jiné dohody s prodávajícím musí být sjednány v písemné formě a mohou být měněny pouze písemnými dodatky.  To platí i pro veškerá vedlejší ujednání a přísliby, které jsou závazné pouze tehdy, pokud byly prodávajícím kupujícímu písemně potvrzeny.
 3. V případě pochybnosti se pro výklad ujednání mezi stranami použije příslušného ustanovení Mezinárodních pravidel pro výklad dodacích položek (Incoterms), ve znění z roku 2010.

 

 

II. Ceny

 1. Cenou se rozumí kupní cena, sjednaná v kupní smlouvě, za zboží odebrané ze závodu prodávajícího nebo ze skladu prodávajícího plus příslušná sazba DPH, nebylo-li dohodnuto jinak.
 2. Pokud strany sjednají, že zboží má být prodávajícím odesláno a náklady za dopravu vyúčtovány zvlášť,  prodávající vyúčtuje náklady na dopravu dle svého ceníku platného v den odeslání zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak. Všechny další vedlejší náklady, poplatky a cla, jakož i nově vzniklé celní poplatky, poplatky za přepravu a jejich zvýšení nese kupující, pokud právní předpisy nestanoví něco jiného.

 

 

III. Platby a zúčtování

 1. Platby ve prospěch prodávajícího budou prováděny bez jakékoliv srážky. Každá ze stran hradí poplatky své banky za provedení platby. Za den úhrady se považuje den, kdy prodávající může příslušnou částkou disponovat. Náklady platebního styku nese kupující.
 2. Reeskontní směnky prodávající přijímá za účelem zaplacení pouze tehdy, bylo-li to výslovně sjednáno. Právní poměry směnek se řídí zákonem č. 191/1950 Sb.
 3. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny je oprávněn prodávající účtovat úroky z prodlení ve výši 18% p.a. od prvého dne prodlení. Tím není nijak dotčeno právo na náhradu škody, způsobenou v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny, platí výhrada vlastnického práva prodávajícího ke zboží sjednaná v čl. V. podmínek a kupující nesmí dále zpracovávat a zcizit dodané zboží. Dále je prodávající oprávněn převzít si dodané zboží zpět, popřípadě vstoupit po dohodě do provozních prostor kupujícího, zboží si odebrat zpět.
 5. Právní následky uvedené v bodě III. 4., může kupující odvrátit poskytnutím jistoty, která je pro prodávajícího akceptovatelná co do formy a alespoň ve výši neuhrazené části kupní ceny za dodané zboží. Poskytnutím takové jistoty se výhrada vlastnického práva prodávajícího ke zboží ruší.
 6. Prodávající je oprávněn  započíst veškeré pohledávky, které má vůči kupujícímu, proti jeho pohledávkám za kupujícím. Lze také započíst pohledávky splatné proti nesplatným, v takovém případě je den splatnosti pohledávek den zápočtu. Předmětem zápočtu nemohou být pohledávky, které považuje jedna ze stran za sporné.

 

 

IV. Dodání a převzetí zboží

 1. Zboží je prodávající povinen dodat ve lhůtě podle smlouvy. Dodací lhůty začínají běžet dnem potvrzení objednávky, avšak ne dříve, než budou upřesněny všechny podrobnosti objednávky a vydána všechna potřebná povolení. Lhůta plnění je sjednána ve prospěch prodávajícího, tedy prodávající je oprávněn dodat zboží před uplynutím lhůty pro dodání zboží, kupující však není oprávněn požadovat předčasné dodání.
 2. Zboží je dodáno včas, je-li kupující včas vyzván k převzetí zboží ze závodu nebo skladu prodávajícího. Kupující je povinen převzít zboží v závodě či ve skladu prodávajícího bez odkladu po výzvě k převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak. Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen převzít zboží bez zbytečného odkladu po dopravení zboží do místa určení.
 3. Má-li být zboží odesláno, uskutečňuje se dodání zboží, označeného jako zásilka pro kupujícího, jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, oznámením o předání kupujícímu a umožněním kupujícímu uplatnit vůči dopravci práva z přepravní smlouvy. Závazek prodávajícího je splněn také včas, bylo-li umožněno přepravci určenému kupujícím převzít dodávané zboží, ale k převzetí bez zavinění prodávajícího nedošlo.
 4. Má-li být zboží odesláno, může prodávající stanovit trasu, dopravní prostředky, jakož i dopravce, není-li písemně dohodnuto jinak.
 5. Určí-li prodávající trasu, dopravní prostředky nebo dopravce a zboží není odesláno, může prodávající postupovat podle bodu IV.12.
 6. Nebude-li možné přepravu uskutečnit na předpokládané trase a v předpokládaném termínu bez zavinění prodávajícího, je prodávající oprávněn přepravit zboží po jiné trase a do jiného místa určení, vzniklé náklady uhradí kupující. Prodávající o tom kupujícího informuje. Kupujícímu bude dána možnost se předem vyjádřit.
 7. Prodávající neodpovídá za opožděnou  přepravu zboží v důsledku zavinění dopravce zboží.
 8. Dodací lhůty se prodlužují o dobu, po kterou je kupující v prodlení, nemůže-li prodávající v důsledku takového prodlení dodat zboží řádně a včas.
 9. Dostane-li se prodávající do prodlení, může kupující po uplynutí [60] denní lhůty od sjednaného dne pro plnění, od smlouvy odstoupit, pokud nebylo zboží v této lhůtě dodáno.
 10. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení ceny se má uskutečnit současně, může prodávající skladovat zboží na náklady kupujícího a zadržovat toto zboží, dokud kupující zcela neuhradí vzniklé náklady.
 11. Události způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které prodávajícímu dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, destrukce zařízení nebo válce, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti u prodávajícího, v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.
 12. Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám v předpokládaném rozsahu.
 13. U smluv s předjednaným ročním objemem dodávek zboží, které jsou realizovány na základě průběžných dílčích dodávek,  je kupující povinen v dílčích objednávkách a specifikacích dle druhu objednávat zboží  v přibližně stejných objemech připadajících na jeden měsíc, v opačném případě je prodávající oprávněn určit množství i druh zboží podle rozumného uvážení. Bude-li smluvně určený roční objem dodávek na základě jednotlivých objednávek překročen, je prodávající oprávněn, nikoli však povinen, k dodání přebytku. Přebytek může prodávající fakturovat za cenu platnou v době objednávky resp. v době dodání.
 14. Zadržovací právo ke zboží kupujícímu přináleží pouze k zajištění pohledávek vyplývajících z kupní smlouvy k tomuto zboží. Uplatní-li kupující toto zadržovací právo má ohledně zadrženého zboží povinnosti jako skladovatel.

 

 

V. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

 1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve po splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména po zaplacení celé kupní ceny za zboží, (dále jen  „zboží s výhradou“).
 2. Pokud kupující zpracuje dodané zboží s výhradou, popřípadě ho smísí či sloučí s cizí věcí, je prodávající majitelem spoluvlastnického podílu k nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou k hodnotě cizí věci. Takový spoluvlastnický podíl se považuje také za zboží s výhradou.
 3. Kupující je oprávněn dodané zboží prodat pouze v případě, že zcela splnil veškeré své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, zejména není v prodlení. To platí i pro zcizení zboží s výhradou jakýmkoliv jiným způsobem.
 4. Kupující postupuje prodávajícímu veškeré pohledávky, současné i budoucí nebo jejich soubory, plynoucí ze zcizení zboží s výhradou podpisem kupní  smlouvy s prodávajícím na zboží. Tyto postoupené pohledávky slouží prodávajícímu jako jistota a budou po splnění všech povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy na zboží, postoupeny zpět na kupujícího. V případě zcizení zboží, na němž má prodávající spoluvlastnický podíl podle bodu V.2., platí postoupení pohledávky odpovídající hodnotě tohoto spoluvlastnického podílu.
 5. Přesáhne-li celková jmenovitá hodnota stávajících jistot o více než jednu třetinu (1/3) celkovou hodnotu zajištěné pohledávky, je prodávající na žádost kupujícího povinen vzdát se části jistot dle své volby.
 6. Kupující je oprávněn vymáhat pohledávky z dalšího prodeje až do odvolání prodávajícím. Práva na odvolání použije prodávající pouze v případě prodlení kupujícího s plněním jeho povinností z kupní smlouvy, zejména pokud je v prodlení s úhradou ceny. Kupující je přitom povinen na žádost prodávajícího své zaměstnance okamžitě informovat o postoupení pohledávky – neučiní-li to prodávající – a předat prodávajícímu veškeré informace a podklady, potřebné k vymáhání pohledávky.
 7. Nedojde-li k postoupení pohledávek podle bodu V.4., je kupující oprávněn jakkoliv disponovat s pohledávkami, včetně jejich postoupení, zástavy nebo prodeje na bankovní factoring, jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 8. Kupující musí neodkladně informovat prodávajícího o jakékoliv dispozici s pohledávkami, včetně jejich zastavení, postoupení nebo jiném omezení pohledávky ve prospěch třetích osob.
 9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

 

 

VI. Jakost, rozměry, hmotnost

 1. Pokud nebylo písemně sjednáno jinak, jsou jakost, rozměry a ostatní technické podmínky stanoveny dle norem EN v platném znění. Nejsou-li tyto k dispozici, platí obchodní zvyklosti.
 2. Zboží bude dodáno bez obalu a bez antikorozní ochrany. Strany mohou v kupní smlouvě ujednat, že prodávající dodá zboží v obalech. V takovém případě zajistí prodávající obaly, ochranné prostředky a přepravní pomocné prostředky na náklady kupujícího. Obalový materiál, ochranné a přepravní pomocné prostředky nebudou vráceny zpět prodávajícímu, pokud nebude sjednáno jinak.
 3. Pro dodávky zboží (ocelových plechů) používá prodávající dle obchodních zvyklostí pro stanovení hmotnosti zboží specifickou hmotnost oceli 8 kg/dm3, vztaženou k jmenovitému rozměru zboží. Nedotčena zůstává hmotnost brutto s obalem a netto bez obalu, obvyklá v ocelářském průmyslu v EU. Počet kusů plechů, výpalků apod., uvedených v potvrzení o přepravě, je vzhledem ke zboží specifikovanému dle hmotnosti nezávazný. Jestliže se neprovádí zvážení jednotlivých kusů zboží, je směrodatná vždy celková hmotnost dodávky zboží. V takovém případě se rozdíl v celkové hmotnosti zboží a sumou hmotnosti jednotlivých kusů zboží, rozdělí v odpovídajícím poměru na jednotlivé kusy zboží.

 

 

VII. Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží,. Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen učinit prohlídku zboží po dopravení zboží do místa určení. Jestliže kupující neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto závady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen při převzetí zboží dodané zboží odborně prohlédnout a viditelné vady a rozpory, např. povrchové vady, chybějící množství zboží, zřejmé při prohlídce zaznamenat do dodacího listu nebo nákladního listu podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), publikované ve vyhlášce ministerstva zahraničních věcí č. 11/1975 Sb., v planém znění, nebo potvrdit zřejmou bezvadnost dodávky a záznam o vadách nebo bezvadnosti dodávky neprodleně zaslat prodávajícímu.

 

 

VIII. Odpovědnost za vady

Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady jen v případě, že podá prodávajícímu zprávu o vadách zboží dle čl. VII. nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy skryté vady zjistil nebo vyšly najevo.

 1. Zjistí-li kupující vady na zboží, musí ihned zanechat zpracovávání zboží.
 2. Má-li zboží vady, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání náhradního zboží, nebo takové zboží opravit. Pokud tak prodávající, ve lhůtě 60 dnů od uplatnění a prokázání vady prodávajícímu neučiní, má kupující právo na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 3. Neposkytne-li kupující prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o  kupujícím tvrzených vadách zboží a neposkytne-li na požádání neprodleně reklamované zboží nebo vzorky tohoto zboží, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z odpovědnosti za vady.
 4. Za zboží, které bylo prodáno jako vyřazené neposkytuje prodávající záruku – např. tzv. II-a materiál –a kupující nemá vzhledem k uvedeným vlastnostem a vlastnostem, se kterými se dá obvykle počítat, žádné nároky vyplývající z obecné odpovědnosti za vady či ze záruky.
 5. Za opravy zboží odpovídá prodávající ve stejném rozsahu, jako za dodané zboží.

 

IX. Všeobecné omezení odpovědnosti za vady a promlčení

 1. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, nese prodávající odpovědnost za škodu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti a pouze do výše kupní ceny za zboží. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje – kromě případu úmyslného jednání – na takové škody, které nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat či na něž je kupující pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.
 2. Veškeré nároky vůči prodávajícímu se promlčují v zákonem stanovených promlčecích lhůtách.

 

X. Místo plnění, místo soudní příslušnosti a rozhodné právo

 1. Místem plnění je při dodání ze závodu dodací závod prodávajícího, jinak sklad. Má-li být zboží odesláno, je místem plnění místo určení.
 2. Ustanovení těchto podmínek jsou v souladu s obchodními zvyklostmi při obchodování s válcovanou ocelí. Ustanovení § 1799 a §1800 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, se vylučují.
 3. Všechny spory z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány řádnými soudy České republiky. Místem soudní příslušnosti je v případě sporu pro obě smluvní strany obvodní soud pro Prahu 5, je-li věcně příslušný okresní soud a městský soud v Praze, je-li věcně příslušný krajský soud. Kupující však může být žalován i u soudu podle své obecné soudní příslušnosti.
 4. Pro všechny právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se použije právní řád České republiky.